نمایش 1–12 از 320 نتیجه

اینکودر MDI38F100S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F100S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F200S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F200S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F20S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F20S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI38F50S5/30P10XXPR

اینکودر MDI38F50S5/30P10XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI40A100S5/30P6XXPR.249

اینکودر MDI40A100S5/30P6XXPR.249 ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI40A100S5/30P6XXPR.774

اینکودر MDI40A100S5/30P6XXPR.774 ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI40A150S5/30P6XXPR.249

اینکودر MDI40A150S5/30P6XXPR.249 ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI40A200S5/30P6XXPR.249

اینکودر MDI40A200S5/30P6XXPR.249 ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI40A250S5/30P6XXPR.249

اینکودر MDI40A250S5/30P6XXPR.249 ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI63D50S5/30P9XXMA

اینکودر MDI63D50S5/30P9XXMA ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر MDI63G150S5/30P12XXPR

اینکودر MDI63G150S5/30P12XXPR ساخت شرکت Microdetectors  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز درایران میباشد.

اینکودر الترا EH63D50S8/24P8X3JR.L

اینکودر EH63D50S8/24P8X3JR.L ساخت شرکت ELTRA  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی ELTRA درایران میباشد.