نمایش 1–12 از 22 نتیجه

سنسور القایی DCA12P/5629KS

سنسور القایی DCA12P/5629KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی DCA30/4329KS

سنسور القایی DCA30/4329KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی DCA5/4609KS

سنسور القایی DCA5/4609KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی DCA8/4628KS

سنسور القایی DCA8/4628KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی DCA8/4629KS

سنسور القایی DCA8/4629KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619V

سنسور القایی آنالوگ DCAL12/4619V ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی آنالوگ DCAL18/4A19

سنسور القایی آنالوگ DCAL18/4A19 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (85…40-) میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (120) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.