نمایش دادن همه 10 نتیجه

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S90-ML-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S90-ML-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S100-PR-2-A00-NK

سنسور نوری رفلکتوری S100-PR-2-A00-NK باخروجی NPN  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S50-PA-5-A00-PP

سنسور نوری رفلکتوری S50-PA-5-A00-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S51-MA-2-B01-NK

سنسور نوری رفلکتوری S51-MA-2-B01-NK باخروجی NPN  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-2-A00-NK

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-2-A00-NK باخروجی NPN  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK

سنسور نوری رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.