نمایش 1–12 از 79 نتیجه

سنسور کدرنگ S8-PR-5-W03-PP

سنسور کدرنگ S8-PR-5-W03-PP ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ TLU-415C

سنسور کدرنگ TLU-415C ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH ساخت شرکت datalogic ایتالیا میباشد.

سنسور نوری DM7/0N-1H

سنسور نوری DM7/0N-1H ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI4/BN-1A

سنسور نوری FAI4/BN-1A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI4/BP-1A

سنسور نوری FAI4/BP-1A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.  

سنسور نوری FAI7/BN-0A

سنسور نوری FAI7/BN-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI7/BP-0A

سنسور نوری FAI7/BP-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI7/BP-2E

سنسور نوری FAI7/BP-2E ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI8/BN-0A

سنسور نوری FAI8/BN-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAI8/BP-0A

سنسور نوری FAI8/BP-0A ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FAR2/BN-0E

سنسور نوری FAR2/BN-0E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.