نمایش دادن همه 8 نتیجه

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNR-AP6X

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNR-AP6X ساخت شرکت TURCK  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNR-AP6X-0,3-PSG3S

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNR-AP6X-0,3-PSG3S ساخت شرکت TURCK  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNT-AP7X

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BIM-UNT-AP7X ساخت شرکت TURCK  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMS/4600S

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMS/4600S ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری BDC درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT202

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT202 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری BDC درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT203F

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT203F ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری BDC درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT209

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT209 ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری BDC درایران میباشد.

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT209F

سنسور مغناطیسی جهت شیار جک BMT209F ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری BDC درایران میباشد.